Köpvillkor

Beställning

Nedan villkor gäller för avtal då en kund köper varor och tjänster av Enkla i Malmö AB ("Tidaj") med organisationsnummer 559330-7639. Både svenska företag och privatpersoner kan genomföra köp via Tidaj.se ("Hemsidan") och våra andra kanaler. Behandling av personuppgifter redogörs i vår Dataskyddspolicy.

Efter genomfört köp skickas en orderbekräftelse till kunds e-postadress. Vid beställning till företag som inte är registrerade i Sverige ber vi er kontakta support@tidaj.se för vidare kommunikation.


Priser

Samtliga priser på Hemsidan anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms på produktsidan och inklusive/exklusive moms i kassan. Samtliga priser som anges på Hemsidan gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar eller force majeure.

Tidaj förbehåller sig rätten till prisjusteringar som beror på omständigheter utanför vår kontroll utan föregående varsel, såsom vid förändring av valutakurser, råvarupriser, politiska beslut etc. Vid tryckproduktioner kan en över- eller underproduktion på +/-10% av den beställda kvantiteten uppstå. I dessa fall tillkommer eller bortkommer en kostnad för detta antal.

Tjänster
Korrekturändring: 600 kr/ändring exkl. moms
Originalbearbetning: 995kr/h exkl. moms

Tryckta produkter
Angivna priser avser kunds valda konfiguration av produktattribut samt tryckfärdigt original. Om kund väljer produktattribut som inte motsvarar originalets innehåll (Ex. kund väljer 2-färgstryck men originalet innehåller 4 färger), förbehåller sig Tidaj att inte producera beställningen förrän kund har godkänt det pris som motsvarar korrekt konfiguration. Alternativt att kund låter Tidaj genomföra originalförändringar enligt tjänstetabellen. Kund får alltid skriftligen godkänna priset.

Ej tyckta produkter
Angivna priser för produkter som inte trycks tar inte hänsyn till något annat än valda produktattribut, t.ex. storlek, antal och annat.

Offert och accept
Tidajs offert gäller, med reservation för mellankommande avtal, under 30 dagar räknat från offertdatum, om annan tid inte an­getts. Kunds accept skall vara Tidaj tillhanda inom denna tid. Tidaj har dock rätt att frånträda avtalet om en sedvanlig kredit­prövning vid avtalets ingående visar att beställ­arens ekonomiska förhållanden är sådana att starka skäl finns att anta att betalning inte kommer att ske i rätt tid. I offerten beskrivs den erbjudna prestationens innehåll och parternas åligganden så fullständigt som möjligt. Tidaj har rätten till offertmateriel i digital eller annan form som Tidaj på eget initiativ tagit fram och använt i offertsyfte. Kund får inte obehörigt vare sig själv ut­nyttja eller låta utomstående ta del av sådant materiel och är skyldig att på begäran återlämna materielet till Tidaj, om annat inte avtalats.


Betalning

Vi använder NETS Easy som samarbetspartner för betalningar med kort, faktura, banköverföring och Swish. I vissa fall kan vi även erbjuda egen fakturering, kontakta oss för att ta reda på mer.

Nets
Faktura - Privat / Företag
Banköverföring - Privat / Företag
Swish - Privat
Kortbetalning - Privat / Företag

Fakturabetalning hanteras av Nets genom AfterPay. Det kan ske en kreditupplysning i samband med detta. För att betala med faktura måste du uppge ditt personnummer eller företages organisationsnummer i samband med betalning. Faktura skickas till e-posten du genomför köpet med. Det kan i vissa fall också skickas via brev. Fakturorna skickas ut när köpet debiteras av oss. Om du vill komma åt din faktura på annat sätt hittar du den genom att logga in med BankID på https://www.myafterpay.com. Betalningsmottagare för faktura är Arvato Finance AB.

Tidaj Faktura
Tillgänglig för vissa företagskunder. 15 dagar netto. Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.


Produkt

Bilder
Samtliga produktbilder på Hemsidan skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild, därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten. Tidaj ansvarar inte för skiftande resultat mellan skärm och faktisk produktfärg.

Ansvar för fel
Tidaj är skyldig att enligt dessa villkor och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag. Tidaj ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Tidaj ansvar omfattar inte:

fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Tidaj instruktioner;

fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Tidaj kontroll;

fel förorsakade genom att kunds bildskärm inte återspeglar produkternas eller tryckens faktiska färg.

Äganderättsförbehåll: Samtliga produkter och tjänster förblir Tidaj egendom till full likvid erhållits

Begränsning av skadeståndsansvar
Tidaj ersättningsskyldighet till Kund gäller endast direkt förlust, såvida inte Tidaj handlat grovt vårdslöst. Ersättningsbeloppet är begränsat till prestationens pris.

Som direkt förlust för Kund anses bl.a. kostnader för att undersöka prestationen, extra förvarings-och transportkostnader, extra tele- och resekostnader, kostnader för reparations- och andra avhjälpningsåtgärder, prisskillnad vid förvärv av ersättningsvara från annan leverantör, kostnader för övertidsarbete samt kostnader för tjänster från utomstående företag. Som direkt förlust för Tidaj anses bl.a. kostnader för att undersöka fel i materiel som Kund tillhandahållit, extra tele-och resekostnader, kostnader för övertidsarbete, kostnader för extra arbetskraft och kostnader för tjänster som hyrts in från annat företag.


Original & korrektur

Uppladdat original
Om kund upptäcker fel i originalet som kund har laddat upp, ska kund kontakta Tidaj omgående. Vid korrigering av korrektur utgår debitering enligt tjänstetabell. Kund kan själv justera eventuella fel och skicka nytt original till Tidaj .

- Samtliga delar i tryckunderlaget ska vara vektoriserade.
- All text ska bestå av textkonturer.
- Alla bilder, logotyper och illustrationer ska vara inbäddade i filen.
- Tryckmall för layout kan erhållas från vår designavdelning.

Korrektur
Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej. Korrekturet måste godkännas av dig innan vi startar produktionen. Godkänt korrektur är bindande och ändringar av original kan vara begränsad.

Kund uppmanas att noggrant se över korrekturet och se att allt stämmer med dennes beställning. Om kund upptäcker avvikelser eller fel i korrekturet skall kund påpeka dessa fel till support@tidaj.se innan produktion. Avvikelser och fel ska skickas via mail till support@tidaj.se. Tidaj ansvarar ej för beställning som har godkända korrektur innehållandes fel eller avvikelser. Kontrollera alltid:

- Produktfärg, modell, storlek, format
- Placering och storlek på tryck
- Stavning av text
- Tryckfärger

Immateriella rättigheter
Genom beställning av produkterna enligt dessa villkor bekräftar du att du som köparen är ensamt ansvarig för att säkerställa att produkterna kan användas fritt samt att du inhämtar licenser som eventuellt kan komma att vara nödvändiga för att tillåtas använda produkterna i fråga. Tidaj ska hållas skadelös avseende intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användningen av produkterna. Tidaj förmedlar ej juridisk rådgivning och genomför inte några undersökningar som syftar till att kontroller huruvida produkterna kan tänkas göra intrång i någon annan parts immateriella rättigheter eller ej. Genom att göra en beställning på Hemsidan bekräftar du att du har alla erforderliga tillstånd, rättigheter och befogenheter att utföra beställningen och du ger Tidaj tillåtelse att producera produkterna å dina vägnar.

Färger
Färger på tryckresultat kan variera beroende på vilket material det är tryckt på. Tidaj ansvarar inte för skiftande resultat mellan skärm, faktiskt tryck och produktfärg.


Leverans

Kund är ansvarig för att den angivna leveransadressen är bemannad om inget annat anges och att adressen är korrekt. Specifika krav vid leverans skall Kund informera Tidaj om innan leverans, till exempel kod för grind eller port, trappor, lastkaj och liknande. Tidaj är inte ersättningsskyldig för de kostnader och skador som kunder lider vid försenad leverans eller annat dröjsmål. Tidaj tar inget ansvar för indirekta förluster.

Leveranstiden varierar efter varans ursprung samt tillverkningsmetod. Leveranstider som uppges för tryckta produkter är preliminära och uppskattade datum. Preliminärt leveransdatum förutsätter tryckfärdiga original. Tidaj ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför vår kontroll. För att få en mer exakt leveranstid, kontakta support@tidaj.se eller din kontaktperson på Tidaj.


Ångerrätt

Produkter som har trycks, graverats eller på något annat sätt förädlats på beställning eller som har måttanpassats enligt kunds begäran, har ingen ångerrätt. För övriga produkter gäller 14 dagars ångerrätt för privatperson och ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot din leverans. Ångerrätten ger kund rätt till att undersöka varorna på ett sätt som inte skadar produkten och gör den olämplig för vidare försäljning. Du kan när som helst avboka en beställning fram tills att den börjat tillverkas. Observera att vissa produkter är förenade med en viss kostnad för t.ex. kliché, stansjärn eller annan startkostnad eller handpåläggning, även om Tidaj inte har producerat färdigt produkten i sin helhet. Kund kommer alltid att bli debiterad för dessa kostnader, oavsett om vi levererar produkten eller inte. Kontakta alltid support@tidaj.se för att ta reda på vilka möjligheter som finns och vilka kostnader som kan komma att debiteras vid nyttjande av ångerrätten. För företagskunder gäller ej ångerrätten.

Om kund önskar att använda sig av ångerrätten ska kund meddela oss inom 14 dagar efter att kund mottagit sin beställning. Efter att kund har meddelat oss om att ångra köpet ska kund, utan vidare fördröjning, skicka produkten i retur så fort som möjligt, senast 7 dagar efter att kund har åberopat ångerrätten.

Returadress
[Ordernummer]
Enkla i Malmö AB
c/o Tidaj
Segedalsvägen 7
232 91, Arlöv


Reklamation

Reklamationsärenden ska aviseras inom sju (7) dagar från leverans, samt godkännas av Tidaj skriftligen. Reklamerat gods får inte användas. Prover och bilder ska alltid sändas till Tidaj vid en reklamation. Tidaj tillämpar Köplagen i sin hantering av reklamationer. Vid reklamation ska du kontakta support@tidaj.se eller din säljare på Tidaj.

Returadress
[Ordernummer]
Enkla i Malmö AB
c/o Tidaj
Segedalsvägen 7
232 91, Arlöv


Force majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över, och som förhindrar Tidaj att fullgöra leverans av beställda varor, befriar härmed Tidaj från sådan förpliktelse. Köparen skall i dessa fall underrättas om denna omständighet, som kan tillämpas av denna klausul.


Tvist

Om du tycker att en vara du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. Kontakta support@tidaj.se i första hand för att lösa ditt ärende, om det mot förmodan inte går kan du få denna tvist prövad genom att vända dig till ARN eller till EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet.


Ändringar av villkor

Tidaj förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av villkoren kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband köp av varor, beställning av offerter eller andra tjänster i anslutning till ett köp). Tidaj rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av våra villkor.
usp1

Gratis skiss

Du får alltid godkänna en designskiss innan produktion.
usp1

Fri leverans

Alltid fri leverans inom hela Sverige, oavsett storlek.


usp1

Personligt

Vi hjälper dig med allt från design till outsourcing.
usp1

Enkelt

Välj din produkt, ladda upp din logga. Bada-bing - klart!